New Image Vietnam

Chính sách bảo hành
2018-06-19 10:17:05 249

I. PHẠM VI BẢO HÀNH

Quy định bảo hành sản phẩm của New Image là 30 ngày kể từ ngày mua hàng. Tuy nhiên, New Image có quyền từ chối bảo hành nếu sản phẩm New Image được sử dụng không đúng hướng dẫn; bảo quản không hợp lý; hoặc do bất cẩn, sử dụng sai, sản phẩm hư hại do tai nạn hoặc do thay đổi bởi bên thứ ba. Yêu cầu bảo hành được cho là hợp lệ khi một thông báo yêu cầu bảo hành bằng văn bản được gởi đến và New Image nhận được kịp thời trong thời gian được quy định. New Image, tùy thuộc quyền quyết định của mình, sẽ tiến hành đổi sản phẩm lỗi hoặc hoàn lại theo giá mua dựa theo những điều khoản Hoàn Trả sản phẩm được qui định trong Cẩm Nang Kinh Doanh New Image.

Phương thức đổi hàng hoặc hoàn tiền được nêu ở đây là chính sách bảo hành duy nhất được áp dụng tại New Image.

Quy trình bảo hành

1. New Image cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ bảo hành Sản Phẩm đối với các Sản Phẩm được bảo hành theo Điều 21 Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng.

2. Theo quy định về bảo hành Sản Phẩm, các NPP có trách nhiệm nhận và giao lại những Sản Phẩm bị hỏng cho New Image hoặc Khách Hàng có thể trực tiếp đến New Image để được bảo hành từ New Image.

3. New Image chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng Sản Phẩm bán cho Khách Hàng đúng với thông tin đã công bố. NPP có trách nhiệm cung cấp các thông tin về chất lượng đúng với thông tin mà New Image cung cấp. Trong trường hợp có khiếu nại về chất lượng Sản Phẩm, NPP có trách nhiệm thông báo với New Image ngay lập tức khi nhận được khiếu nại này. Khi nhận Sản Phẩm, NPP phải kiểm tra Sản Phẩm nhằm đảm bảo đủ số lượng và bao bì còn nguyên vẹn. New Image không chịu trách nhiệm với lỗi của các Sản Phẩm mà không do lỗi của New Image.

II. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chính sách bảo hành trên đây là chính sách bảo hành duy nhất được quy định và chính thức áp dụng tại New Image. Không có bất cứ chính sách bảo hành nào khác, dù là nhấn mạnh hoặc được ám chỉ, kể cả bất cứ nội dung bảo hành được ám chỉ về khả năng bán được hoặc sự phù hợp đối với mục đích cụ thể áp dụng cho sản phẩm New Image. Phương thức duy nhất về việc đổi hàng hoặc hoàn tiền được qui định và được chấp nhận thay cho bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, yêu cầu hoặc phương thức trong qui định, hợp đồng, hoặc trách nhiệm nghiêm ngặt của New Image hoặc các công ty của New Image, hoặc của quản lý, giám đốc, cổ đông, thành viên, đối tác, đại lý, hoặc người lao động của New Image, bất kể nguyên do có hay không từ sự sơ suất của New Image hoặc các công ty của New Image, hoặc của quản lý, giám đốc, cổ đông, thành viên, đối tác, đại lý, hoặc người lao động của New Image. New Image sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất bất ngờ, đặc biệt, gián tiếp, do một hậu quả, do sự trừng phạt hoặc cảnh cáo phát sinh từ bất kỳ lỗi gì của bất kỳ sản phẩm nào của New Image, hoặc từ cách sử dụng sai, sử dụng nhầm lẫn hoặc không có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm New Image.